Thomas Campanius Holm
380 s. Faksimil av originalutgåvan från 1702 jamte en moderniserad version. Förord av professor Teddy Brunius. Inb. ISBN 9171202056.
Ca-pris: 268:-

När Johan Printz år 1642 lämnade Sverige för att överta posten som guvernör i kolonin Nya Sverige, åtföljdes han bl. a. av Johannes Campanius Holm. Denne kom att verka som garnisonspräst i kolonin och bedrev också mission bland indianerna. Johannes Campanius lärde sig deras språk så val att han kunde skriva en katekes för dem. Det är hans anteckningar som ligger till grund for sonsonen Thomas Campanius Holms bok. Thomas var boktryckare och kopparstickare och har själv illustrerat den.

Författaren inleder med en kort beskrivning ”om America i gemen” och övergår så till att skildra kolonin, de svenskar som utvandrat dit och hur de bebyggt landet. Därefter följer en ur etnografisk synvinkel intressant skildring av indianerna i trakten, deras härkomst, språk, religion, lag och rätt. Holm beskriver också deras seder och bruk i samband med födelse, giftermål och begravning, deras sätt att uppfostra barn, att bedriva köpenskap och föra krig. Även klädedräkt, mat och dryck, hus och husgeråd beskrivs.

Boken utgör en av kallorna till Pennsylvanias allra äldsta historia.